Szép, ha a nagy nemből származott Ifjú, kevélykedvén benne olly tetteket követ el, mellyek Őseire méltók; ha élete dicsőEleinek nyomdokaival megegyezvén, ezeknek nem csak Nemességöket, hanem úgy tetszik, akaratjokat is örökbe vesszi: Élni halni a Hazáért és Királyért! De épen olly szép, vagy még szebb ’s dicsőbb alacsony ágyból származni, ’s a nélkül, hogy sugárt látna a pályán, mellyet koszorús Elei lefutottak volna, fellépni arra, ’s nagy elméje, és érdemei által azon úgy ragyogni, hogy a csupa hűség helyett, mellyel Hazájának tartozott, érdemeket tegyen oltárára, ’s mind Oltalmazója, és Istápja a Honynak, álljon a Nagyok között.

Illy Férfiú volt Klimo György Pécsi Püspök, Királyi Tanácsos, ’s Referendarius a Magyar Udvari Cancellariánál ’s a t, kinek jeles cselekedeteit még számosan élő bizonyosságok magasztalják.  

De ezen érdemes Férfiúnak tulajdonságai megérdemelték, hogy nagyobb fényben ragyogjanak még; ’ s ez csak úgy történhetett meg, ha Klimo az Udvarhoz közelítene. Maria Therezia, ama bőkezű jutalmaztatója az Érdemeknek, 1747-ben őtet Bécsbe hívta, ’s a Királyi Magyar Cancelláriánál Referendariussá tette. Klimo mély belátásai, ’s éles tanácsai által mind Királynéját, mind Hazáját lekötelezte itt is, ’s e hivatalt a legnagyobb buzgalommal folytatta négy esztendőkig; hanem M. Therezia elég méltónak vélte már őtet a Pécsi Püspökségre lenni, ’s erre 1751-ben a Posonyi Országgyűlésen valóban fel is emelte, ’s a következendő esztendőben Klobusiczky Kalocsai Érsektől felszenteltetett, ’s pompásan iktattatott be. 

 Illy Férfival birt tehát a Pécsi Megye: egy Klimóval, ki azon huszonhat esztendőknek elforgása alatt, mellyekben ezen Megyének kormányán ült, nem csak a jó rendet, a jó erkölcsöt, ’s a keresztyénségnek buzgalmát vitte messze; hanem Püspükségének ékesítésén, ’s boldogításán is munkálkodott. – Nem kis értékű summákat fordított a Mindenhatónak szentelt épületek felállítására, bő ajándékokat tett annak oltárira, a rész szerint arannyal, rész szerint elefánt csonttal ékesen kirakott szent edényeket, millyenekkel kevés Püspökségek dicsekedhetnek Magyarországban. Pécsett klastromot építetett az Apáczáknak számokra, ’s ebben nevelő ’s tanuló házat a szép Nem kisdedeinek. A Pécsi Nevendékpapság’ Lakhelyét jövedelmekkel gazdagította. A Püspökök’ hajlékát megújítatta, ’s szépítette ; a Püspöki jószágokon nevezetesen: Nádasdon palotákat, vadas kerteket, szőllőket, ’s gyümölcsös kerteket állíttatott. Gyámolította a tanulókat, ’s a Tudósoknak Moecenászok volt, mivel nagy barátjok volt maga is a tudományoknak. A roppant könyvtár hirleli még most is, mi tudomány szerető volt Klimó. Ezen könyvtárt nagy költségen állítatta Lakhelyének szomszédságában, mellybe az ezernyi ezer nyomtatott míveken kívül a tudományok’ minden nemében, számos kéziratokat szerzett, a Romai Vaticanumi Könyvtárból iratván le azokat. Gazdagította azt régi Magyar ’s Romai pénzdarabokkal, ’s némelly ritkaságokkal. Sőt még Csillagvizsgáló toronnyal is megtoldotta Literaturabeli igyekezeteit. 

Klimo mindenkor derült arcczal ’s barátságos tekintettel jelent meg, ’s bizodalmát nyerte ez által mindenkinek. Álhatatosságát semmi veszély fel nem dúlta, de az öröm sem ragadta a józan határon túl. Derült ’s nyugodt tekintete, melly nem kis jele a lélek tisztaságának, ’s csendességének, fenmaradt mind végig; ’s bár életének utolsó két esztendejében sok testi nyavalyákkal, s betegségekkel küszködött, még sem lehetett látni arczán a kisszívűségnek nyomait, nem lehetett hallani panaszait. – 1777-ben Május 2-kán elvégezette vándorlását, érdemekkel teljes életének 67-dik esztendejében, ’s Pécsett a Cathedralis templom mellett lévő, Krisztus Testének Kápolnájába temettetett.

Szelíd ’s mosolygó volt halála, mint élete!

Áldás az ő emlékezetére!!

 

 Kölesy Vincze Károly - Nemzeti Plutarkus, vagy a’ Magyar Ország’ és vele egyesült Tartományok Nevezetes Férfianak Életleírásaik (részletek)


A képen a Pressburger Zeitung 1777. május 14-i számának híradása Klimó György Pécsi Püspök haláláról.

Kapcsolat

  • Disciplina Kiadó
  • 7623 Pécs
    Rét u. 45.
  • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bejelentkezés

Facebook

Copyright 2015 © Disciplina Kiadó | Minden jog fenntartva.
Scham Industries Duvinet